Badania

KIEROWCY

Badaniom psychologicznym w zakresie psychologii transportu podlega:osoba ubiegająca się o:
a) uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
b) przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii
AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3,
c) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

 1. osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii
  C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 2. kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;
 3. kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:
  1. kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  2. przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, c) w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 4. osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 5. osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu.
 6. kandydat na instruktora i instruktor – w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora;
 7. kandydat na egzaminatora i egzaminator – w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora.

BADANIA LEKARSKIE

Przeprowadzamy:

 • badania kandydatów na kierowców oraz przedłużania prawa jazdy wszystkich kategorii:
 • badania do broni (każdy rodzaj broni)
 • badania kwalifikowanych pracowników ochrony mienia i osób fizycznych

OCHRONIARZE

Badaniom psychologicznym podlegają:

Pracownik ochrony t.j. osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, lub osobę wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

„DO BRONI”

Wykonujemy badania psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń, zwane „osobą ubiegającą się” oraz w sytuacjach obrotu i wytwarzania broni, amunicji, materiałów wybuchowych lub stosowania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

 1. ochrony osobistej;
 2. ochrony osób i mienia;
 3. łowieckich;
 4. sportowych;
 5. rekonstrukcji historycznych;
 6. kolekcjonerskich;
 7. pamiątkowych;
 8. szkoleniowych.

Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

SĘDZIOWIE, PROKURATORZY, KURATORZY

Poza grupą zawodową sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych wykonujemy również badania psychologiczne dla: komorników i ławników sądowych, na licencję syndyka oraz detektywów

OPERATORZY

Badaniom psychologicznym podlegają operatorzy:

koparek, ładowarek, wózków widłowych, wózków jezdniowych, dźwigów, żurawi, suwnic, spycharek, walca drogowego, osoby pracujące na wysokości, osoby obsługujące maszyny w ruchu, osoby wykonujące prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej.

Przewiń na górę